Avtalsvillkor

Avtalsvillkor för förvaring av objekt.
Gällande perioden 2020-2021.

1. Avtalets omfattning.

 • Avtalet gäller förvaring av objekt enligt kontrakt och regleras av dessa avtalsvillkor, konsumenttjänstlagen och övrig lagstadgning.
 • Avtalsvillkoren gäller även för de tilläggstjänster som kan beställas utöver förvaringen.
  Upplåtare har rätt att göra tillägg och ändringar av avtalsvillkoren. Skulle hyrestagaren ej acceptera dessa har denne rätt att säga upp kontraktet enligt punkt 3.
 • Avtalet gäller endast med båda parters underskrift samt efter meddelande om försäkringsbolag och nummer enligt punkt 8.
 • Avtalsvillkoren gäller tillika för andra objekt än båtar. (Husvagnar, motorcyklar etc)

2. Avtalstid.

 • Avtalet gäller från dagen för upplåtelsen till utgången av avtalad sommar- och/eller vintersässong.
 • Skulle inte uppsägelse av kontraktet ske, enligt punkt 3, gäller kontraktet tills vidare.
 • Sommarsässong räknas från1 Juli till och med 30 September. Vintersässongen är 1 Oktober till 30 Juni.

3. Uppsägelse av kontrakt.

 • Uppsägning av kontrakt ska ske skriftligen av en av parterna senast den 1 Oktober för påföljande sommarsässong respektive senast 1 Juli för påföljande vintersässong.
 • Vid grov eller upprepad överträdelse av gällande regler har överlåtaren rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan.
 • Skulle upplåtaren brista i sina åttagande, ska dettta påpekas skriftligen av hyrestagaren.
  Upplåtaren ska ges en skälig tid att lösa problemet. Skulle situationen ej lösts inom överenskommen tid, har hyrestagaren rätt att säga upp kontraktet omedelbart. Uppsägelse kan även ske enligt punkt 1.

4. Överlåtande av kontrakt.

 • Kontraktet är personligt och får ej hyras ut, utlånas, ärvas eller överlåtas utan upplåtarens medgivande.
 • Skulle båten byta ägare under förvaringsperioden, ska upplåtaren omedelbart meddelas för att ta beslut om ett eventuellt överlåtande och i samband med ett sådant ska ett nytt kontrakt skrivas.

5. Erläggande av avgift

 • Avgiften erlägges senast 10 dagar efter erhållen faktura.
 • För dröjsmål med betalning av avgifter har upplåtaren rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen.
  Upplåtaren får som säkerhet för sådana fordringar kvarhålla båt och utrustning till dess full betalning erlagts eller säkerställts på annat sätt.
 • Uteblivande av betalning utöver en vecka sedan erinran om dröjsmålet avsänts ger upplåtaren rätt att säga upp kontraktet.
 • Upplåtaren kan årligen reglera beloppet med hänsyn till kostnadsförändringar.
  Eventuella förändringar av priser skall meddelas skriftligen minst 2 veckor före utgång av avtalade uppsägningstider, enligt punkt 3.

6. Upptagning och sjösättning.

 • Båtägaren meddelar skriftligen i god tid önskemål gällande upptagning respektive sjösättning.
 • Upplåtaren meddelar snarast om önskad tidpunkt kan bekräftas eller meddelar en alternativ tid och/eller dag.
 • Eventuell ombokning av redan bekräftad tid ska meddelas minst 2 dagar innan bestämt datum. Sker avbokning senare än detta har upplåtaren rätt att ta ut en avgift om anledning ej ses som skälig.
 • Samma regler gäller för upphämtning och avlämmning av objekt .

7. Upplåtarens åtagande och ansvar.

 • Upplåtaren ska under avtalningstiden tillhandahålla förvaringsplats enligt kontrakt samt med omsorg och proffesionalism utföra avtalade tjänster.
 • För personskada ansvarar upplåtaren enligt allmänna skadeståndsregler.
 • För sakskada ansvarar upplåtaren om båtägaren kan visa att upplåtaren eller någon som han har anlitat orsakat skadan genom vårdslöshet. Om skada på båt eller utrustning beror på fel i båtplats eller på att förpliktelser enligt sunt förnuft inte fullgjorts, ansvarar upplåtaren om han inte kan visa att han inte varit vårdslös.
 • Av övrig skada ersätts endast skäliga direkta utlägg, som båtägaren kan visa att upplåtaren eller någon som han har anlitat orsakat genom vårdslöshet. Om skada på båt eller utrustning beror på fel i båtplats eller på att förpliktelser enligt sunt förnuft inte fullgjorts, ansvarar upplåtaren om han inte kan visa att han inte varit vårdslös.

8. Hyrestagares åtagande och ansvar.

 • Båten skall vara tydligt märkt med ägarens registreringsnummer, namn, telefonnummer och e-mejl adress och vara utrustad med brukbar brandsläckare, tillräckligt antal förtöjningslinor och fendrar.
 • Båten skal vara försäkrat till full värde mot; brand, stöld, slip- och sjöskada samt ansvar mot tredje man.
  Kopia av aktuellt försäkringsbrev skall sändas till upplåtaren på dennes förfrågan.
 • För personskada ansvarar båtägaren enligt allmänna skadeståndsregler.
 • För sakskada inklusive skada på tredje mans egendom, för vilken upplåtaren hålls ansvarig, ansvarar båtägaren om upplåtaren kan visa att båtägaren orsakat skadan genom vårdslöshet. Vårdslöshet antas föreligga där skadan orsakats genom:
  – Oriktiga uppgifter om båtens utrustning, som båtägaren bort inse vara oriktiga,
  – Fel, brist eller skadebringande egenskaper hos båt eller utrustning, som båtägaren eller de han ansvarar för bort känna till och otillfredsställande avpallning eller täckning, förtöjning eller avfendring.
 • För övriga skador ansvarar båtägaren endast för skäliga direkta utlägg som han orsakat upplåtaren genom vårdslöshet, dock högst intill ett halvt basbelopp eller självrisken i upplåtarens företagsförsäkring, om denna är lägre.
 • Båtägaren ansvarar också för vårdslöst handlande av någon i hans familj, anlitade vänner eller någon som med hans tillstånd använder eller utför arbete på båten.
 • Åsidosätter båtägaren sina skyldigheter i avseende som medför skada eller omedelbar skaderisk för upplåtaren eller andra båtägare eller deras egendom, får upplåtaren (eller annan berörd båtägare) rätta till bristen på den försumlige båtägarens bekostnad. Båtägaren skall om möjligt först vidtalas.

9. Skadeanmälan, besiktning och tvister.

 • Får en part vetskap om skada skall han snarast meddela den andra parten därom. Kan parterna inte genast enas om skadans storlek eller reglering, skall protokoll upprättas, angivande skadorna och deras orsak. Kan parterna inte enas om protokollets innehåll, skall opartisk besiktningsman tillkallas och avge rapport. Båtförsäkringsbolagens besiktningsman kan i stället utnyttjas, om parterna är överens härom.
 • Vid all skada på båt eller utrustning utfäster sig båtägaren att i första hand utnyttja sin försäkring.
 • Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall parterna i första hand söka lösa genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig eller av allmän domstol (tingsrätt).